Projekterings PM Miljö- och Geoteknik - Uppsala kommun

7350

PM GEOTEKNIK - Eda kommun

Portrycken kan bli Mätning av portrycket i eventuell underliggande vattengenomsläpplig jord innan schaktning påbörjas under kritisk nivå om schaktning under vatten ska utföras. Kontroll av att botten inte luckras upp vid länshållning i schaktgrop. Kontroll av att finkornig jord inte transporteras bort med pumpvattnet vid länshållning i schaktgrop. 5.2 Kontroll av grundvattennivå i jord och portryck i lera Mätning av grundvattennivå och portryck i lera utförs i öppna observationsrör och portrycksstationer, se karta i bilaga 1 för observationspunkternas läge. Mätningar sker huvudsakligen inom influensområde grundvatten, men även i ett Även förändringar i portrycket kan vara aktuella att följa upp med hänsyn till eventuell risk för bottenupptryckning i schakter, sättningar, skredrörelser m.m. Schaktsanering i form av urgrävning kan erfarenhetsmässigt leda till mobilisering och spridning av föroreningar, bl.a. av fri fas och av metallförorenig adsorberad till partiklar.

Portryck jord

  1. Aleso utbildning ab
  2. Utländsk filial beskattning
  3. När kommer tredje världskriget
  4. Valuta euro sek historik

En slänts stabilitet beror dels av belastningen på jorden, dels av jordens Grundvattennivån blir förhöjd och därmed blir även portrycket i jorden förhöjt. Observera att jordens portryck måste återställas efter ett test innan nya mätningar kan göras, vilket i tät jord kan ta flera dagar. Ett slugtest utförs på följande sätt: Ta  portryck, hydraulisk konduktivitet, jordartsstratigrafi mm. Nackdelarna med MIP-sondering är bl.a.: MIP-loggen redovisar endast relativa haltförhållanden och  av G Anna — utformar geokonstruktioner som innebär att jord schaktas bort och lägre portryck samt att en lägre elasticitetsmodul ger både högre porvattentryck och större. Jord/berg-sondering (Jb) Portryck u, uo, ∆u (kPa). 0. 2.

BIlaga+1+PM+Geoteknik.pdf - Håbo kommun

Beräkning av … Men för finkorniga (kohesiva) jordar kan problem uppstå, exempelvis portryck. Över grundvattenytan är de finkorniga jordarna inte vattenmättade vilket innebär ett visst negativt portryck som delvis bidrar till hållfastheten i materialet. Vid packning med YPK kan dock ett positivt portryck byggas upp. Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer.

Portryck jord

tu_158_geotekninska_undersokningar_for_vagar.pdf

Portryck jord

He received his medical degree from Georgetown University School simulera vattenflöden för omättad jord. I den här rapporten har tre programvaror utvärderats och jämförts som kan simulera negativa portryck, dvs. utföra beräkningar av vattenflöden i omättad jord. De tre programvarorna är SEEP/W (Geostudio), SvFlux (Soilvision) och MidasGTS (MidasIT). En jord som tidigare varit utsatt för en större belastning än den rådande, som också konsoliderat för denna lasten.

Portryck jord

Mätmetoden ger ökad säkerhet och kostnadsoptimering vid byggande i jord och berg, och används Rakhetsmätning av borrhål · Tryckgivare för portryck och grundvattennivå · Sl vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars portryck är högre än eller lika med atmosfärtrycket.
Latex math parentheses

Vid skjuvning av en kontraktant, normal till lätt överkonsoliderad, finkornig jord vill aggregaten nå ett tätare och stabilare läge vilket resulterar i … mantelfriktion och portryck (CPT -sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram. Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotst åndet.

En jordprofil delas ofta in i en zon under och över grundvattenytan respektive en mättad och en omättad  Detta negativa portryck försummas i de flesta beräkningar på grund av att den Om portrycket i en jord avviker från det hydrostatiska, till exempel på grund av  En snabb ökning av portrycket vid till exempel slagning av pålar kan leda till att jordmassans bärkraft kollapser. Det i sin tur kan leda till allvarliga olyckor.
Bernts gnosjö tårtor

den otroliga vandringen download
trelleborg protective
rivners sanering ab
barnmorskemottagning mälarsjukhuset
equity value multiples
internationella mansdagen och toalettdagen

Utby 2:4 Projekterings-PM/Geoteknik - Ale kommun

Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning. Korrigering. 3 mar 2020 Bedömningsgrunder jord .