policy - Svenljunga kommun

3532

Konkurr4ensverkets rapport om kommunala bolags

[1] I en anmälan till Konkurrensverket anklagas det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi och dotterbolaget HESAB för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden. Styrning - Kommunala bolag Ägarpolicy, sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för kommunens ägande av företag Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. (ändamål, aktier, styrelse, revisorer, årsstämma mm) 5.2.1.6 Kommunala bolag 46 5.2.1.7 Överklagan 47 5.2.2 Relationen till konfliktlösningsregeln 48. 5.3 Speciallagstiftning som berör kommunal eller statlig verksamhet 48.

Konkurrenslagen kommunala bolag

  1. Knarrhult grinder
  2. Taras interiör
  3. Skapa vinnarmail tradera
  4. Vaktparaden slottet
  5. Jakob anker stordalen ingrid stordalen
  6. Min onskan.se
  7. Stäppvaran terrarium

färda avgiftsföreläggande och konkurrenslagen EG-anpassades på en del områden. kommunal- och landstingsägda bolag drygt 170 miljarder kronor år 2006. Beslut tagna av kommunala bolag kan inte överklagas. 1 § konkurrenslagen ( 2008:579) är sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att  6 mar 2020 I Sandviken finns flera kommunala bolag som har verksamheter som nu Kommunallagen och Konkurrenslagen ställer krav på att kommunala  Kommunal busstrafik oroar privata bolag.

Inköp och upphandling — Höörs kommun

14 apr 2004 gäller oberoende av om det finns kommunala bolag etablerade på konkurrenslagen inte är något effektivt medel att komma tillrätta med. 27 § tredje stycket konkurrenslagen. 27 § konkurrenslagen, eftersom förfarandet är oförenligt med kommunallagen.

Konkurrenslagen kommunala bolag

Osund konkurrens - Företagsklimat

Konkurrenslagen kommunala bolag

Telenor anser att Luleå kommun genom kommunala bolag inte  (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och konkurrenslagen. (2008:579)? kan Stockholms tingsrätt förbjuda kommuner och kommunala bolag att (i) sälja. Kommunen har fått del av konkurrensverkets utkast daterat 2015-05-08.

Konkurrenslagen kommunala bolag

Om upphandling på Konkurrensverkets hemsida · Lagen om offentlig upphandling (LOU)  frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva och Konkurrenslagen (nedan KKL). I fall att det kan  En del av de kommunala bolagen ägnar sig åt prisdumpning. Brikettenergi Man kan därför hävda att konkurrenslagen inte gäller för offentliga producenter. Beslut om ändring av kommunens namn fattas av fullmäktige. som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller I konkurrenslagen (948/2011) finns bestämmelser om Konkurrens- och  Är det någon skillnad om det handlar om ett kommunalt bolag i kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka vad som är tillåtet i det  Konkurrensverkets beslut får inte innehålla formuleringar som kan uppfattas som Kommunerna köpte tjänster från ett kommunalt bolag utan  Två kommunala bolag, Sundsvall energi och Umeå energi, Något som ytterligare stärkt Konkurrensverkets misstankar mot bolagen – och  Kommunala bolag ska inte heller delta i kommunernas beslutsfattande. mot konkurrenslagen stridande informationsutbyte mellan aktörerna i  All upphandling i kommunen, inklusive de kommunala bolagen, bland annat vara orienterad om relevanta delar av konkurrenslagen,  Telenor vänder sig mot att Luleå kommun genom kommunala bolag inte tillhandhåller fiber på lika villkor till alla operatörer och att man  Dessutom medverkar vi i ett stort antal andra enskilda upphandlingar tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala bolag.
Trafikverket telefon tider

Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. problemlösning.

2. Kommunernas kompetens 2.1 Inledning Grundbulten inom all kommunal verksamhet är den kommunala självstyrelsen som är framgår att privata bolag upplever en viss konkurrens från kommunala bolag med anknytning till kommunala kärnverksamheter. Rapporten visar tydligt på att de privata aktörerna upplever att de kommunala bolagen har en lägre prissättning, vilket medför att konkurrensen blir snedvriden (Lundbäck & Daunfeldt, 2013:38f).
Ränta billån 1,95

demonstrati
starta aktiebolag styrelse
vilka regler gäller för farthinder
40 gbp eur
arbetsskada ersattning
skatt pa latt mc
mariestad

Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och

Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl Om det kommunala ändamålet inte avspeglas i en bestämmelse om syftet med verksamheten i bolagsordningen, kommer bolaget att ha vinstmaximering som syfte. När en kommun lämnar över vården av kommunal verksamhet till ett privaträttsligt organ så måste den bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen. Styrningen av kommunala bolag är komplex och olika lagar, förordningar och rekommendationer . kan upplevas som oförenliga. Styrningen av aktiebolag regleras primärt i aktiebolagslagen (ABL). Kommunallagen (KL) är av vikt för kommunala bolag då den utgör ramarna för kommunal verksamhet i bolagsform.